บริการ

ออกแบบงานระบบ M&E

บริการ รับออกแบบระบบ M&E อาทิเช่น ระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง โทรศัพท์ ทีวี ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ และอื่น ๆ

13
22
33
23

ขอบเขตในการให้บริการ

 1. จัดทำแบบสำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
 2. จัดทำแบบชุดก่อสร้าง
 3. จัดทำราคาประมาณการก่อสร้างงานระบบ
 4. เซ็นต์รับรองสำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
 5. ให้คำปรึกษากับสถาปนิกในการออกแบบ และจัดทำรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ
 6. ให้คำปรึกษาเป็นเอกสาร ถาม/ตอบ ทางอีเมล์ ระหว่างก่อสร้าง
 7. งานขออนุญาตสิ่งแวดล้อม (EIA) ทางผู้ออกแบบงานระบบจะจัดทำแบบและทำรายการคำนวณสำหรับขออนุญาตสิ่งแวดล้อม

งานระบบที่จะให้บริการประกอบด้วยงานด้านวิศวกรรมและเขียนแบบแนวทางการติดตั้งระบบต่าง ๆ ดังนี้

 1. ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
  • ระบบไฟฟ้ากำลัง, เต้ารับไฟฟ้าและระบบต่อลงดิน
  • ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร และภายนอกอาคารที่เกี่ยวข้อง
  • ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  • ระบบโทรศัพท์
  • ระบบคอมพิวเตอร์
  • ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ฉุกเฉิน
  • ระบบทีวีวงจรปิด
  • ระบบเสียง
  • ระบบทีวีรวม
  • Smart home หรือระบบอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
  • ระบบอื่น ๆ ตามส่วนของงานระบบ
 2. ระบบสุขาภิบาล
  • ระบบน้ำเสีย น้ำดี ภายในอาคาร
  • ระบายน้ำของโครงการและน้ำฝน
 3. ระบบดับเพลิง
  • ระบบดับเพลิง
  • ระบายน้ำของโครงการและระบายน้ำฝน
 4. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
  • ระบบปรับอากาศ
  • ระบบระบายอากาศ

ตามตกลงกัน โดยขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ และ/หรือลักษณะของงาน และ/หรือระบบที่ผู้ว่าจ้างต้องการ

 1. เซ็นรับรองเพื่อยื่นขออนุญาต (ระดับสามัญวิศวกร)
 2. เอกสารที่จะจัดส่งจะเป็นในรูปแบบ Soft file เท่านั้น
 3. ปรับแก้ไขงานระบบประกอบอาคารเพื่อให้สอดคล้องกับแบบงานชุดประมูลโครงการ โดยเป็นการปรับแบบเพิ่มเติมเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรื้อแบบ Design ใหม่
 4. งานส่วนขออนุญาตสิ่งแวดล้อม (EIA) ทางเจ้าของโครงการต้องดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาโครงการสำหรับขออนุญาตสิ่งแวดล้อมเอง รวมถึงผู้ที่ติดต่อ ประสานงานกับ สผ. เพื่อหาข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล และประชุมร่วมกับคณะกรรมการ สผ. เพื่อขออนุญาตสิ่งแวดล้อม

ขึ้นอยู่กับขอบเขตของงาน และ/หรือ ตามที่ตกลงกัน