medesignsystem@gmail.com, co@medesignsystem.com
123/190 เพอร์เฟคพาร์คบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
084-449-4514, 065-632-9799 (คุณนิ)

สัดส่วนมูลค่างานก่อสร้าง

ในการคำนวณหามูลค่างานก่อสร้างนั้นเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นอย่างมาก เจ้าของงานจำเป็นต้องทราบว่ามูลค่าโดยประมาณโครงการก่อสร้าง สัดส่วนต้นทุน งานก่อสร้าง เป็นอย่างไร บทความนี้จะกล่าวถึงสัดส่วนมูลค่างานก่อสร้าง ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง การคิดราคางานมีหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดอะไรเบื้องต้น ดังนี้

สัดส่วนมูลค่างานก่อสร้าง

สัดส่วนมูลค่างานก่อสร้าง ประกอบด้วย

1) งานโครงสร้างมูล  ประมาณ 50% ของมูลค่างานที่ก่อสร้าง

2) งานสถาปัตย์ ประมาณ 20% ของมูลค่างานที่ก่อสร้าง

3) งานระบบไฟฟ้า ประมาณ 15% ของมูลค่างานที่ก่อสร้าง

4) งานระบบสุขาภิบาล ประมาณ 5% ของมูลค่างานที่ก่อสร้างทั้งหมด

 5) งานระบบปรับอากาศ ประมาณ 10% ของมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด

การคิดราคางาน

สำหรับงานก่อสร้างอาคารต่าง ๆ นั้น ก็จะมีอาคารอยู่หลายประเภท ทั้งตึกสูง คอนโดมิเนียม บ้านพักอาศัย โรงงาน และอื่น ๆ ในบทความนี้ เราจะยกตัวอย่างการคิดราคางานของการก่อสร้างบ้านพักอาศัย เพื่อให้ง่ายและเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างการก่อสร้างบ้านพักอาศัย  
1. ข้อกำหนด             

        1.1 อาคารสิ่งปลูกสร้าง ที่ติดทางสาธารณะ ต้องมีระยะร่นตามกฏหมายกำหนด โดยหลักทั่วไป เทศบัญญัติต่างๆกำหนดไว้ที่ 2.00 เมตร จากเขตที่ดิน ยกเว้น ที่เดินที่เขตทางหลวง ต้องเว้นระยะตามข้อกำหนดจากเขตทางหลวง 6.00 เมตร  เพื่อใช้เป็นทางทางเท้าสาธารณะ เป็นเส้นทางการวางท่อวางสายต่างๆของสาธารณูปโภค จึงห้ามมิให้มีสิ่งกีดขวางบนทางเท้าแต่ อนุญาตให้ยื่นเข้ามาคลุมได้ ไม่เกิน แนวเขตที่ดิน และต้องสูงไม่น้อยกว่า 3.25 ม.จากทางเท้า

        1.2 อาคารพักอาศัยต้องมีที่ว่าง 30% ของพื้นที่ดิน สร้างอาคารได้ ไม่เกิน 70% ของพื้นที่ดิน   

        1.3 อาคารปลูกสร้างชิดเขตได้ ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ชิดเขต หากมิได้รับความยินยอมต้องถอยร่นจากแนวเขตที่ดินอย่างน้อย 50 เซนติเมตร หากต้องมีช่องเปิดออกสู่เขตที่ดินข้างเคียง ต้องมีระยะเว้นดังนี้ อาคารสูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องถอยร่น 2 เมตร อาคารสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ต้องถอยร่น 3 เมตร ทั้งนี้ตามเทศบัญญัติในแต่ละท้องที่ อนุโลมให้เปิดช่องเปิดได้ระยะน้อยกว่ากำหนดได้

        1.4 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การระบายอากาศ ทางเดินภายใน ความกว้างความสูงของขั้นบันได ขนาดห้องนอนต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 8 ตารางเมตรกว้างไม่ต่ำกว่า 2.50 เมตร อื่นๆ เมื่อวางแบบขอบเขตอาคารตามกฎหมายแล้วจะได้พื้นที่ประมาณ 98 ตารางเมตร แบบเว้น 50 ซม. 

2. การคิดราคาค่าก่อสร้าง
         ยกตัวอย่าง บ้านที่มีพื้นที่ใช้สอย 100 ตารางเมตร ถ้าหากว่าต้องการวัสดุเกรดดี รูปแบบสไตล์ การคิดราคาค่าก่อสร้างจะอยู่ที่เรทราคาระหว่างราคาตารางเมตรละ 10,000 – 12,000 บาท 

         นั่นคือราคาค่าก่อสร้าง = 100 x 10,000 = 1,000,000 บาท หากเราต้องการแยกมูลค่างานจะได้โดยประมาณ ดังนีี้

                      1) งานโครงสร้าง  ประมาณ 500,000 บาท (50% ของมูลค่างานที่ก่อสร้าง)

                      2) งานสถาปัตย์ ประมาณ 200,000 บาท (20% ของมูลค่างานที่ก่อสร้าง)

                      3) งานระบบไฟฟ้า ประมาณ 150,000 บาท (15% ของมูลค่างานที่ก่อสร้าง)

                      4) งานระบบสุขาภิบาล ประมาณ 50,000 บาท (5% ของมูลค่างานที่ก่อสร้าง)

                      5) งานระบบปรับอากาศ ประมาณ 100,000 บาท (10% ของมูลค่างานที่ก่อสร้าง)         

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงการประมาณราคาอย่างหยาบเท่านั้น หากต้องการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการให้มีความแม่นยำและคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด คงจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ตำแหน่งสถานที่ก่อสร้าง ประเภทของสิ่งก่อสร้าง ฟังก์ชันการใช้สอย เวลาในการก่อสร้าง ค่าแรง วัสดุที่ใช้ ฯลฯ และจัดทำรายการประกอบแบบก่อสร้างอย่างละเอียด (Bill of Quantities หรือ BOQ) เพื่อให้ทราบต้นทุนที่แท้จริงในการก่อสร้างของโครงการนั้น ๆ ซึ่ง BOQ จะแสดงรายละเอียดของงานที่ต้องทำในโครงการก่อสร้างว่าใช้วัสดุอะไร ปริมาณ-ราคาเท่าไร และค่าแรงในการจัดการมีราคาเท่าไร 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *